Regulamin promocji „Black Week 2021”

Regulamin promocji „Black Week 2021” przy zakupach na www.termovent.pl/b2b z rabatem na wybrane produkty.

 

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Black Week 2021”.
 2. Organizatorem Promocji jest GRUPA TERMOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 piętro 12, 00 – 124 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000708037, NIP: 5252732308, REGON: 368934542, o kapitale zakładowym w wysokości: 554 400,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej termovent.pl/b2b (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 22.11.2021 r. i trwa do 30.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie (Korzyść) i użycia kodu rabatowego udostępnionego w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej lub w newsletterze / mailingu. Listę produktów stanowi ostatni punkt niniejszego regulaminu.
 5. Rabat naliczany jest od ceny po rabacie (Cena katalogowa * Rabat klienta * Promocja BF2021 ) produktu, katalog produktów umieszczony jest pod poniższym adresem: https://termovent.pl/b2b/wp-content/uploads/2021/03/Cennik_GT_2021_wersja1.pdf
 6. Z promocji może skorzystać każdy Klient, który podczas składania zamówienia poda specjalny kod rabatowy zamieszczony na portalach społecznościowych, newsletterze lub mailingu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
   1. w przypadku wykrycia błędu przez Sprzedającego dotyczącego nieprawidłowego naliczenia rabatu (na przykład z przyczyn technicznych lub błędnego wykorzystania kuponu), Sprzedający ma prawo do anulowania złożonego zamówienia oraz obowiązek do zwrotu poniesionych kosztów transakcji Kupującemu. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym i wyjaśni ewentualną pomyłkę.
   2. ceny objęte rabatem mają charakter zaproszenia do zawarcia Umowy i jeśli są one widocznie niższe od cen rynkowych Kupujący może domniemać, że na stronie Sprzedającego pojawił się błąd systemowy. Zgodnie z punktem 5. niniejszego regulaminu rabat naliczany jest od cen zamieszczonych w katalogu i rozbieżności w cenach mogą być korygowane nawet po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego opłacenia, aż do momentu wysyłki zamówienia.
 8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 11. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu.
 12. Wartość kodu rabatowego to: 6% na produkty z marki Sentinel.
 13. Aby skorzystać z promocji, podczas składania zamówienia użyj kodu BW21.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://termovent.pl/b2b/regulamin/
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@termovent.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
   2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
   3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://termovent.pl/b2b/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 20. Lista produktów objętych promocją: Wszystkie produkty marki Sentinel z wyłączeniem pakietów